สาเหตุของการเกิดโรคเอดส์
เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ชื่อ HIV (Human lmmuno Deficien Syndrome) เมื่อเชื้อนี้ เข้าสู่ร่างกายจะไปทำลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ภูมิต้านทานลดลงจนเป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย อาการจะรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว

คำว่า“ เอดส์ ” ( AIDS) มาจากคำเต็มว่า
A 	= Acquired 	หมายถึง ได้รับ
I 	= Immune   	หมายถึง ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้น
D 	= Deficiency 	หมายถึง ความบกพร่อง ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเอดส์
				ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะถูกทำลาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอ
S 	= Syndrome 		หมายถึง อาการของโรคต่าง ๆ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเอดส์
				จะแสดงอาการป่วยของโรคต่าง ๆ หลายชนิดแทรกซ้อน 
				เช่น วัณโรค โรคปอดบวม สมองอักเสบ หัด ไทฟอยด์


คุณสามารถเลือกฟังเสียงบรรยาย ปิดเสียง หรือควบคุมอื่นๆ ได้

นางสาวจุฑาพร จันทรจิต ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
.